Projekt “Modernizacja budynku usługowego-galerii w miejscowości Cisna” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Zapytanie ofertowe nr 1

Cisna, 10 września 2014 r.

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Modernizacja budynku usługowego – galerii w miejscowości Cisna” (Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej) zapraszam do złożenia oferty na: wykonanie robót budowlanych – remontu budynku.

Szczegółowa specyfikacja towaru/usługi:

roboty rozbiórkowe
tynki wewnętrzne
piwnice-posadzka, ściany z płytek
ściany wewnętrzne-poddasze
dach-konstrukcja i pokrycie
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
klatka schodowa
podłoga parter
podłoga poddasze
strop nad poddaszem-docieplenie dachu
malowanie
instalacja wodno-kanalizacyjna
instalacja elektryczna
instalacja c.o.
łazienka na poddaszu
elewacja
tarasy

Kryteria wyboru:

Kryterium oceny oferty będzie cena – 100%

Forma i termin dostarczenia oferty:
Oferty należy składać na udostępnionym formularzu ofertowym listownie, emailowo lub osobiście na adres: „Siekierezada” Robert Płoucha 38-607 Cisna 92 w nieprzekraczalnym terminie do 18 września 2014 r. do godziny 15.00. Liczy się data wpływu oferty do biura. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Termin zapłaty za wykonaną usługę:
Po zrealizowaniu wszystkich zadań Wykonawca wystawi fakturę/rachunek, która będzie płatna na wskazany przez Wykonawcę rachunek do 14 dni od dnia dostarczenia faktury/rachunku do biura „Siekierezada” Robert Płoucha 38-607 Cisna 92

Dodatkowe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
Powodem odrzucenia oferty będzie cena przewyższająca zaplanowany budżet.
Oferta powinna być:

opatrzona pieczątką firmową,
posiadać datę sporządzenia,
zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr nip,
podpisana czytelnie przez wykonawcę na każdej stronie,
oferta powinna być ważna minimalnie przez 1 miesiąc od daty jej złożenia

Termin realizacji zamówienia rzeczowy i finansowy do 30.11.2014 r.

Możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji, umówienie się na wizję lokalną w godzinach 08.00-18.00 każdego dnia po wcześniejszym telefonie.

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia Robert Płoucha tel. 606 313 330; misiobus@op.pl

 

Załączniki:
1.Formularz oferty załącznik nr 1 do rozeznania rynku nr 1 – pobierz

„Siekierezada”

Robert Płoucha